Skogliga åtgärder södra Vitberget

Norinska Stiftelsen utför skogliga åtgärder med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling”, stödet Skogens miljövärden.

Målet är att växt- och djurarter med speciella krav på miljö ska ges bättre förutsättningar att fortleva.

Åtgärden består i:

• Gynna tall och löv genom att avverka och röja bort merparten gran.

• Spara naturvärdesträd av gran samt grupper med gran i området.

• Tillskapa högstubbar av grov gran.

• Fälla grov tall, främst på hällmarken och lämna stamdelarna i solbelyst läge.

Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen.

Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet ”Levande skogar”.