Skogliga åtgärder södra Vitberget

Norinska Stiftelsen utför skogliga åtgärder med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling”, stödet Skogens miljövärden.

Målet är att växt- och djurarter med speciella krav på miljö ska ges bättre förutsättningar att fortleva.

Åtgärden består i:

• Gynna tall och löv genom att avverka och röja bort merparten gran.

• Spara naturvärdesträd av gran samt grupper med gran i området.

• Tillskapa högstubbar av grov gran.

• Fälla grov tall, främst på hällmarken och lämna stamdelarna i solbelyst läge.

Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen.

Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet ”Levande skogar”.

Renovering av gammal gärdsgård vid Vallenboan i Gnarp.

Norinska Stiftelsen har ombesörjt och delfinansierat renovering av gammal gärdsgård kring fäbodmiljön vid Vallenboan i Gnarp.

Till arbetet har stöd beviljats från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inom inriktning Service och satsningar på landsbygden.

Renoveringen består dels i att ta bort de delar som fortfarande står upp (ca 225 m) och ersätta med ny samt att återställs mindre delar (80 m) där det funnits gärdsgård tidigare men den är mer eller mindre helt bort idag. Totalt nybyggs 305 m gärdsgård. Arbetet inleddes 2021 och kommer att avslutas under 2022.