Stadgar

§1 Stiftelsen, som grundats av undertecknade äkta makar, har till huvudsakligt ändamål att å den av oss till stiftelsen överlämnade fastigheten Vallen 20:1 i Gnarps socken bedriva och stödja på det praktiska bondeskogsbrukets problem inriktad skoglig undervisning och forskning samt att göra fastigheten till ett mönsterskogsbruk för bygdens och länets bondeskogsbruk.

§2 Därest det ekonomiska resultatet av en enligt §1 bedriven verksamhet så tillåter, må stiftelsen till inom Gnarp, Bergsjö, Hassela, Jättendal, Ilsbo och Harmångers socknar bosatta personer, som gjort bestående insats till fromma för bondeskogsbruket inom området, utdela ett skogspris som skall möjliggöra för verderbörande att delta i skoglig studieresa. Skogspriset må även kunna utdelas i annan form än som studieresestipendium.

Bidrag till kostnader för skogliga studier bör även kunna tilldelas, efter särskild ansökan, enskild person från nämnda socknar. Därvid skall föreligga styrkt behov av ekonomiskt stöd för att studierna skall kunna genomföras.

§3 Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

En av de ordinarie ledamöterna skall vara länsjägmästaren eller motsvarande i Gävleborgs län, vilken tillika skall vara styrelsens ordförande och skola de två övriga ordinarie ledamöterna jämte en suppleant för dessa utses av Hudiksvalls Tingsrätt eller motsvarande myndighet. Suppleanten för styrelsens ordförande skall utses av skogsvårdsstyrelsen i samma län. De icke självskrivna ledamöterna jämte suppleanten skall utses för en tid av fyra år.

§4 Stiftelsens räkenskapsförare skall vara Handelsbanken i Gnarp, som i samråd med styrelsen utser stiftelsens kassör.

Det åligger styrelsen att stiftelsens medel placeras på ett ekonomiskt godtagbart sätt. Stiftelsens styrelse utser sekreterare inom eller utom sig.

§5 Stiftelsens skogsmarksareal får icke förminskas. Nyförvärv må ske om tillgångarna det medgiva och icke åsidosätter det med stiftelsens verksamhet avsedda syftet.

§6 Räkenskaperna skola avslutas varje den 31 december och skola jämte verksamheten i övrigt underkastas årlig granskning av två för fyra år valda revisorer, därav en skall utses av länsstyrelsen i Gävleborgs län och en av tingsrätten i Hudiksvall eller motsvarande.

§7 Stiftelsen undantages från tillsyn enligt gällande lag om tillsyn över stiftelser.